STRAVOVÁNÍ

Naše školka denně nabízí potraviny v bio kvalitě. Zdravé svačiny a snídaně z důvodu sjednocení doporučujeme pro všechny stejné. Na přání rodičů lze samozřejmě dětem podávat potraviny, které si sami přinesou či do školky zašlou.

BEZPEČNOST A HYGIENA

Prohlášení

Zdraví a bezpečnost dětí pro nás představují nejvyšší prioritu. Naše školka je bezpečným a zdravým místem pro děti, rodiče, zaměstnance i dobrovolníky.

Cíl

Děti, rodiče i zaměstnance informujeme opatřeních na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a minimalizujeme rizika a nebezpečí tak, aby se děti mohly rozvíjet ve zdravém a bezpečném prostředí.

Sledování rizik

Proces vyhodnocení rizik zahrnuje: kontrolu všech možných nebezpečí a rizik uvnitř i venku, včetně všech našich aktivit a postupů. Toto hodnocení zahrnuje dospělé i děti a definuje místa, která je nezbytné monitorovat a na jeho základě se tvoří akční plán, který určuje nezbytná opatření.
Se všemi novými zaměstnanci procházíme opatření a pokyny k bezpečnému vykonávání pracovních činností včetně zvedání těžkých břemen.
Bezpečnost a ochrana zdraví se projednávají na všech schůzkách personálu.
Ve všech našich prostorách je zákaz kouření.
Bezpečnost a ochrana zdraví se s dětmi projednává během pohovorů a plánovaných a pravidelných aktivit.

Bezpečnost

Bezpečnost dětí i dospělých má nejvyšší prioritu. Zajišťujeme ji následujícími opatřeními: 
K dětem mají bez dozoru přístup pouze osoby s čistým trestním rejstříkem registrované jako pečovatelky a pečovatelé, stejně tak při používání toalet. Po celou dobu jsou všechny děti fyzicky pod dohledem dospělých.  
Při příchodu i odchodu dítěte je u vchodu vždy alespoň jedna dospělá osoba.  
Při používání nůžek nebo lezení na konstukce jsou děti vždy pod přímým dohledem.
Objemná zařízení se pravidelně kontrolují a instalují bezpečně as s řádnou péčí.
Veškeré potenciálně nebezpečné úklidové materiály se skladují v zamčené skříni mimo přístup dětí.
Všechny zásuvky jsou chráněné. Únikový východ a zařízení jsou vždy volně průchozí, bez překážek.
Minimálně jednou za pololetí probíhá cvičení pro případ požáru. Všechny osoby přítomné ve skupině při takovém cvičení se regustrují tak, aby bylo zřejmé, kdo je přítomen a k dispozici v případě nouzové situace. Po celou dobu je k dispozici plnohodnotná lékárna.
Po celou dobu je přítomna minimálně jedna osoba kvalifikovaná v poskytování první pomoci.  
Jakmile dojde k úniku jakéhokoli materiálu (voda, písek, barva), tento je ihned odklizen, aby nedošlo k uklouznutí. Dětem není dovoleno lézt na stohované židle ani stoly.

Bezpečnost

Bezpečný příchod i odchod dětí zajišťují systémy instalované v našich prostorách.
Čas příchodu i odchodu se zaznamenává.
Naše systémy zabraňují neoprávněnému vstupu do našich prostor.
Naše systémy zabraňují nepozorovanému odchodu dětí z našich prostor.

Hygiena

Denně provádíme postupy, při kterých děti učíme osobní hygieně i jejím opodstatnění. Prostory toalet mají vysoký hygienický standard, a to včetně mytí a sušení rukou.
Správné hygienické postupy zajišťujeme:
mytím stolů mezi aktivitami; pravidelnou kontrolou toalet;  
používáním hygienických rukavic na jedno použití.

Stravování

Veškerá jídla i nápoje se skladují vhodným zůsobem. Během svačin je přítomen odpovídající dozor.
Děti mají po celou k dobu k dispozici pitnou vodu.

Nemoc

Všechny děti musí být očkovány dle českých zákonů. Předpokládáme, že v případě jakékoli infekce děti zůstávají doma, a že nás o tom rodiče budou informovat, abychom mohli o takové nemoci informovat i rodiče ostatních dětí.
Počítáme s tím, že po propuknutí nemoci či průjmu ponechají rodiče děti doma alespoň 48 hodin před opětovným nástupem do školky. Předpokládáme, že děti i dospělí budou mít případné ranky či škrábnutí překryté obvazem a náplastí.

FOTOGALERIE